17-08-2012

Organisering: DDS arbejder på sammenlægning med DGI

DDS’ bestyrelse har haft et travlt forår og går et endnu mere hektisk efterår i møde. Den ønsker nemlig at handle hurtigt for at sikre de bedst mulige forhold for skydning i fremtiden.

 

DDS bestyrelse er fra august officielt gået i gang med at forhandle en sammenlægningsaftale på plads med DGI-ledelsen. Vejen dertil har været lang, og det er ingen hemmelighed, at organisationen helst havde set, at hele den danske idrætsverden var gået sammen i én organisation. Men det var der ikke opbakning til.

Her følger en gennemgang af det forløb, som bestyrelsen har været igennem for at nå til beslutningen om at arbejde for sammenlægningen med DGI. Og en forklaring på, hvorfor det bør gå hurtigt
Kulturministeriet vil gennemgå idrættens organisering og økonomi for at undersøge, om man kan fordele pengene på en anden måde. Gennemgangen starter i efteråret 2012 og forventes færdig i 2013 med virkning fra 2014. Det er i den sammenhæng meldt klart ud, at der ikke vil blive givet flere penge til idrætten – de vil blot blive ”flyttet rundt”, og måske vil andre almennyttige formål også få del i pengene.

 
DDS' formand Christian Kjær.

Bestyrelsen har siden årsmødet i marts 2012 undersøgt, hvad dette betyder for DDS og må erkende, at DDS flere gange har været nævnt som en såkaldt ”varm kartoffel”, som på nuværende tidspunkt får forholdsvis langt flere penge pr. medlem end de øvrige idrætsorganisationer. Risikoen er derfor, at DDS kan blive skåret drastisk økonomisk efter Kulturministeriets udredning.

Ønskescenariet 

Fremtidsudsigterne for den organisationsmodel - vi kender i dag med et selvstændigt DDS - er derfor dystre. Så for at sikre både udviklingsmuligheder og også et økonomisk grundlag, hvor der stadig er så meget som muligt til sporten, undersøgte man alternativer til den nuværende model.

   - Jeg vil ikke være med til, at vi sidder og venter på, at andre bestemmer vores fremtid, siger DDS’ formand Christian Kjær, og fortsætter som forklaring på, hvorfor dette arbejde måtte gå hurtigere end forventet:

 
DGI's formand Søren Møller.

   - Vores opfattelse er, at vi vil stå stærkest, hvis vi har en ny organisationsmodel klar allerede inden Kulturministeriet færdiggør sin udredning, fordi vi så både sikrer vores egen indflydelse og viser handlekraft.På formandsmødet i juni 2012 lagde bestyrelsen derfor op til, at man vil opfordre de øvrige idrætsorganisationer til at gå sammen i én samlet organisation.

   - Hvis vi ikke kan være selvstændige, ser vi flest fordele ved at hele den danske idræt står sammen. På den måde vil man kunne sikre en model, der kan gøre flest mulige midler aktive for idrætten – som igen vil kunne udnytte, at der både er udviklingsprojekter, bredde og elite samlet i én organisation, siger Christian Kjær om indstillingen.

Sommeren er gået med at undersøge mulighederne, både gennem kontakt til de øvrige organisationer, politikere og ved at fortælle om ønsket i pressen. Arbejdet har imidlertid vist, at der på nuværende tidspunkt ikke er opbakning til en fællesorganisation.

DGI frem for DIF

Da opfattelsen er, at DDS ikke bør stå alene, har bestyrelsen kontaktet henholdsvis DGI og DIF (i praksis en sammenlægning med Dansk Skytte Union).

   - Ud fra de meldinger, vi har fået fra de to organisationer, har vi besluttet at anbefale, at der arbejdes for en fusion med DGI, fordi vi mener, at vi i DGI har bedst mulighed for at sikre indflydelse og for at udvikle vores idræt. Samtidig mener vi også, at vi kan sikre de bedste forhold for skydningen og skytterne ved, at skydning er repræsenteret i begge organisationer. Bestyrelsen ønsker fortsat, at der samarbejdes med Dansk Skytte Union på alle relevante områder, siger Christian Kjær.

Han understreger, at økonomien er en vigtig faktor i sammenlægningsplanerne, men slet ikke den eneste.

   - Det handler også i høj grad om, at vi skal fremtidssikre skydningen, så der er gode muligheder for at udvikle både foreninger, organisation og selve aktiviteterne. Som vi ser fremtidsudsigterne i dag, mener vi, at det arbejde vil blive styrket af, at vi går sammen med DGI, som har nogle stærke landsdelskontorer med gode erfaringer og kapaciteter inden for udvikling af idræt, siger han.
På nogle måder kan man sammenligne en fusion med DGI med tiden før 1992, altså det gamle DDSG&I. Det er jo kun siden 1992 at skytterne – i nyere tid – har været selvstændige.

   - Aftalen fra 1992 var genial og det bedste, vi dengang kunne opnå for at styrke mulighederne for skydeidrætten. Men nu er virkeligheden en anden og vi må følge med, og derfor mener vi igen, at det mest logiske er, at indgå i et stor organisation sammen med DGI, siger Christian Kjær.

Siden 1992 har DGI og DDS været associeret og har i derfor samarbejdet på forskellige områder, blandt andet omkring landsstævnerne. Derudover er organisationerne struktureret nogenlunde ens med landsdelsforeninger, hvis grænser stort set stemmer overens allerede, og hvor flere landsdele allerede samarbejder.

Overvejelserne har ført til, at DDS’ bestyrelse netop har indledt forhandlinger med DGI om en fusionsaftale, som kan virke fra januar 2013 med 2013 som et indkøringsår, hvor samarbejdet kan falde på plads.

Årsmødet skal beslutte

Sammenlægningen er dog forudsat af, at årsmødet godkender den med 2/3-flertal. Derfor planlægger DDS at holde et ekstraordinært årsmøde i november/december 2012, hvor det primære punkt på dagsordenen bliver afstemning om fusionen. Indtil da vil bestyrelsen arbejde på at forhandle en fusionsaftale på plads, som giver de bedst mulige forhold for foreningerne og for skytterne, ligesom der er lagt op til informationsmøder med landsdelene.

Bestyrelsen vil løbende orientere landsdelene om processen. Derudover vil DDS på landsplan orientere generelt igennem nyhedsbrevene, som alle interesserede kan modtage, og som man kan tilmelde sig her.

Skrevet af Sofie Janerka 17-08-2012

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne