17-10-2012

DDS og DGI arbejder på historisk idrætsfusion

I 20 år har De Danske Skytteforeninger (DDS) været selvstændige, men nu anbefaler bestyrelserne i både DGI og DDS, at de to idrætsorganisationer fusionerer.


Der er lagt op til en historisk fusion mellem DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og DDS, De Danske Skytteforeninger, der kan træde i kraft allerede den 1. januar 2013.

Hovedbestyrelsen i DGI og bestyrelsen i DDS står bag et fælles forslag om en fusion, og fusionsaftalen offentliggøres den 17. oktober. Om fusionen bliver en realitet, besluttes på de to organisationers årsmøder. DGI holder årsmøde den 3. november, mens der er ekstraordinært årsmøde i DDS den 1. december. En fusion kræver to tredjedels flertal af stemmerne fra de fremmødte delegerede.

Sammen står vi stærkere

Målet med fusionen er at øge antallet af skyttemedlemmer, styrke det decentrale arbejde, optimere administrationen og styrke indsatsen for børn og unge. Den nye idrætsorganisation får navnet DGI og har cirka 1,6 mio. medlemmer – heraf ca. 70.000 fra det nuværende DDS.

Med fusionen er DGI og DDS dermed godt rustet til de kommende forhandlinger om idrættens økonomi og struktur. Inden 2014 skal Kulturministeriet gennemføre en større udredning af idrættens organisering og økonomi, og på forhånd er det meldt ud, at der ikke er flere penge til idrætten.

DDS får i dag langt flere penge pr. medlem end andre idrætsorganisationer, og derfor er der risiko for, at DDS kan få reduceret sine midler efter Kulturministeriets udredning. Med en fusion viser det nye DGI, at organisationen selv kan tage hånd om organisering og økonomi og forvalte opgaverne bedre end i dag.

DGI og DDS samler kræfterne

Søren Møller, formand i DGI, fremhæver, at med en fusion samler DGI og DDS kræfterne igen.

    - Vi sender samtidig et signal om, at vi er klar til at frigøre midler og dermed finde flere penge til aktiviteter for børn og unge. Og så er jeg ikke i tvivl om, at skydning og andre idrætter kan lære af hinanden. Skytteforeningerne er f.eks. kendetegnet ved et stærkt fællesskab, hvor de fysiske forudsætninger ikke spiller så stor en rolle, og hvor flere generationer kan være aktive sammen, siger Søren Møller.

Styrker indsatsen for medlemmerne

Christian Kjær Pedersen, formand for DDS, konstaterer, at der sker store forandringer i idrætten i disse år.

   - Vi har nogle klare forventninger om at øge medlemstallet i skytteforeningerne, og det mener vi vil lykkes med en fusion. Vi er overbeviste om, at vi med en ny stærkere organisation kan sikre en mere optimal ressourceanvendelse og herved styrke indsatsen for medlemmerne, siger Christian Kjær Pedersen.

Han pointerer, at skydning bl.a. har vist sig at have stor værdi blandt børn, der ikke trives så godt i holdidrætter. Desuden ventes det landsdækkende projektet med skydeidræt målrettet børn med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD at få stor samfundsmæssig betydning.

Tætte historiske bånd

Historisk set har skydning været forbundet med gymnastik og andre idrætsgrene siden 1861. Men i forbindelse med etableringen af DGI i 1992 valgte DDS, De Danske Skytteforeninger, at blive en selvstændig organisation, der var associeret med DGI.

   - Nu mener vi, tiden er moden til, at vi danner en fælles organisation, hvor idrætternes styrker kan supplere hinanden. Og vi har både et historisk og kulturelt slægtskab med DGI, som gør, at nogle tråde nu atter knyttes sammen, siger Christian Kjær Pedersen.

Samtidig vil det nye DGI arbejde på at styrke samarbejdet med Dansk Skytte Union.

Skydning får en særstilling

Hvis fusionen vedtages, så bliver skydning en aktivitet i DGI på linje med andre store idrætsaktiviteter som gymnastik og fodbold.

I de første ti år får skydning en særstilling i organisationen, både økonomisk, politisk og administrativt, og det decentrale arbejde med skytteforeningerne styrkes med flere midler. Samtidig indebærer fusionen en nedtrapning af de midler, der bruges på skydning, og over tid ventes fusionsaftalen at kunne frigøre omkring 10 mio. kr. årligt, der skal bruges til at fremme idræt for børn og unge.

DGI skal altså fremover varetage selve skyde-aktiviteterne. Men fusionsaftalen indebærer samtidig, at De Danske Skytteforeninger fortsætter en del af sit arbejde under navnet Skydebaneforeningen Danmark. Foreningen skal støtte og rådgive om skydebaneanlæg, ligesom den skal stå for Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken.

Se artikel i Jyllands-Posten

 

FLERE FAKTA

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger fortsætter under navnet DGI og overtager de aktiviteter og interesseområder, som DDS hidtil har varetaget for skydning og de organisatoriske funktioner.

DDS fortsætter som forening med det nye navn Skydebaneforeningen Danmark, som står for skydebanefaciliteter, Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken. DDS administrationsbygning i Vingsted vil høre til Skydebaneforeningen Danmark, men DGI kan frit benytte bygningen.

Det administrative personale i DDS, som ikke fortsætter i Skydebaneforeningen Danmark, overtages af DGI.

Et nyt logo og grafisk identitet skal udarbejdes for DGI.

Skydning vil indtage en særstatus i DGI i en ti-årig overgangsperiode. Den decentrale indsats styrkes økonomisk de næste ti år for at få flere skyttemedlemmer og flere skytteaktiviteter.

DGI vil arbejde for at udvikle samarbejdet med Dansk Skytte Union.

Fusionen kan træde i kraft 1. januar 2013 med 2013 som et indkøringsår. Landsdelsforeningerne skal have gennemført en fusion fra den 1. januar 2014.

Skrevet af Majbritt Andersen, DGI kommunikation & marketing 17-10-2012

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne