Træning generelt i skydning

Træning generelt inden for skydning, er egentligt ikke så meget forskellige fra alt andet idræt. Det hele er bygget op omkring sæson betinget træning og alt efter niveau på skyt-terne, og det stiller store krav til trænernes kompetencer på området til at kunne gå ind og lave målrettet træning på skytter.

Generelt om træning bygger man det op over en sæson som er inddelt i 3 overordnede faser som man arbejder ud fra. Fase 1, som består af indlæringstræning. Fase 2, som består af mængde og repetitionstræning. Fase 3 består af konkurrencetræning.

 

Træningsfasernes sammensætning er lidt afhængig af aldersgrupperne. Hvis det er skyt-ter i alderen 8-10 år, skal man måske gå langsomt frem med træningen, og for mange af dem, kan det bare være en udfordring for dem at komme på skydebanen. I alderen 10-12 år, kan man godt gå lidt hurtigere frem med træningen, og i alderen 12-14 år og opefter, hvor de er meget resultatfikseret skal der noget handling på træningen hver gang og der skal noget sjov træning til, så de alle føler at de bliver udfordret men også at alle er lige-værdige i træningen og til turneringer/konkurrencer.
 

 

Fase 1

Fase 1 består af indlæringstræning, hvor man skal lære skytterne noget om de grundlæg-gende skydetekniske elementer:

- Betjening af riffel eller pistol
- Sikkerhedsbestemmelser
- Skydestillinger
- Indskydning, justering af sigtemidler
- Aftræk
- Sigte
- Åndedræt

Spilleregler jf. sikkerhed

Under fase 1 i træningen, drejer det sig om at de skal lære spillereglerne for opførelse på banen og i omgivelserne, og det er især på sikkerhedsbestemmelserne at man skal være opmærksom på at de får det lært fra starten. Man må som træner ikke gøre riflerne eller pistolerne klar inden at skytterne kommer til træningen, de unge eller skytterne kan ligeså godt få det lært fra starten af, hvordan man løfter på en pistol eller riffel og hvordan man bærer på den, samt hvordan riflen eller pistolen skal se ud for at den er sikker at håndte-re. Samtidigt skal de også lærer hvordan man rengøre en riffel eller pistol, så det bliver gjort hver gang de kommer til træning.

Det allervigtigste er at man får dem lært fra starten at de skal få kontrolleret pistolen eller riflen på standpladsen inden at de forlader den, og bare rolig, børn og unge er utrolig læ-renemme i forhold til voksne når det drejer sig om sikkerhed.

Stillingstræning

Stillingerne er det vigtigste i fase 1. Der skal trænes skydestillinger med skytterne, så kommer de andre elementer lidt senere i fasen og glider måske lidt mere over i fase 2 af sæsonen. Hvis skytterne ikke kan indtage en tilfredsstillende grundstilling, så er det håb-løst at begynde at træne de andre elementer som aftræk, sigte osv. Man får ikke konsta-teret de rigtige fejl!

De første gange man øver skydestillinger, viser man dem først hvad det er for en skyde-stilling de skal skyde i, lærer dem om de korrekte indstillinger af de tekniske ting som bor-det, pistolen/riflen, sigtemidlerne osv. Derefter kan man øve skydestillingerne ved at de i første omgang skal stille sig som de synes er en god stilling og som trænerne kan se er en god stilling. Husk at, i første omgang drejer det sig om de skydetekniske grundstillin-ger, så kan der senere hen komme individuelle tilpasninger.
 

 

 

Fase 2

Denne fase af træningen består af mængde træning og repetition af alle de elementer som skytterne har lært i fase 1.:

- Mængdetræning
- Skudrytme
- Repetition af grundelementerne
- Serietræning

Træneren skal gentage nogle af de øvelser som man lavede i fase 1, men mest på hen-blik på det man har observeret at skytterne er dårlige til. Nogle af de mest udprægede vanskeligheder børn og unge kan have er, at stå/ligge stille, og på samme sted, holde koncentrationen over flere skud osv. På dette tidspunkt skal man også øve noget mere i serieskydningerne, dvs. 15, 20, 25 og 30 skudserier alt efter hvilken disciplin man skyder. Og det bliver lidt mere skudrytmen man skal øve med skytterne, at finde en rytme for de-res vedkommende som er ideel at skyde i. Nogle skal skyde hurtigt, andre skal have god tid. Som træner skal man lytte og spørge skytterne om hvornår det går bedst, og måske helst opfordre dem til at skyde hurtigt, af hensyn til at sigtet ikke bliver for langt, men det er igen fuldstændigt individuelt.
 

 

 

Fase 3

Nu er man kommet nærmere til de store konkurrencer som altid ligger i slutningen af sæ-sonen, og det er nu at man skal til at træne og øve til disse konkurrencer. Dermed skal det ikke være sagt at skytterne ikke sagtens kan være med til konkurrencer i både fase 1 og fase 2, det kan de, men det er i slutningen af sæsonen at man går efter de høje mål Danmarksmesterskaber, amtsmesterskaber, klubmesterskaber osv.

I denne fase skal man øve konkurrencesituationerne, hvilke skydeprogrammer der afvik-les og på hvilken måde afvikles de på. Skudmængdetræningen nedtrappes, da det er se-rieskydningerne der skal koncentreres om, dog skal man stadigvæk lave det sjovt, ved at lave forskellige former for konkurrencer, det kan både være serieskydning, men på ander-ledes skiver måske. Det kan også være finaleskydninger under kommando, hvor man lig-ger pres på skytterne, med markeringer efter hvert skud.

Træningen skal dog altid være tilpasset målgruppen man træner. Det er klart at hvis man har haft en flok skytter over en længere varende årrække, så skal man forny træningen løbende. Skytterne skal helst udvikle sig og føle at de bliver udfordret, men at de i høj grad også synes at det er sjovt og træne og mødes med de andre til træning.
 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne