Foreningernes største ønske: fastholde medlemmer og synlighed
 
Også ønske om at fastholde og skaffe ledere og hjælpere samt at få renoveret slidte baner
 
At fastholde medlemmerne er det største ønske i landets 770 skytteforeninger, som også gerne vil fastholde og øge antallet af ledere og hjælpere. Synliggørelse i lokalsamfundet, at få renoveret slidte baner samt at få forbedre økonomien er de andre punkter på Top 5.
 
Dét viser den situationsanalyse, som DDS har foretaget i august-oktober som led i arbejdet med en fornyet strategiplan for perioden 2012-2015.
 
28 % af foreningerne har svaret på spørgeskemaet og besvarelserne indgik i debatten på Formandsmødet fredag-lørdag 19.-20. november i DGI-Byen i København.
 
Udfordringerne i foreningerne
De 5 ønsker er de områder, hvor foreningerne ser de største udfordringer. På 1. pladsen kommer at fastholde medlemmer – klart prioriteret af 60,9 %. 40 % peger på at fastholde eller øge antallet af ledere og frivillige hjælpere.
 
På 3. pladsen med 23,7 % kommer synliggørelse i lokalsamfundet – og samme procent peger på at få renoveret og istandsat nedslidte skydebaner, som er på 4. pladsen. På 5. pladsen følger forbedret økonomi med 18,1 %.
 
Hver forening kunne vælge 3 ønsker.
 
Udfordringerne for landsdelene
Foreningerne er også blevet spurgt om hvad de helst vil have af hjælp fra landsdelsforeningerne, og synliggørelse af skydeidrætten/aktiviteterne indtager 1. pladsen med 38,3 %. Herefter følger kurser og uddannelse af høj kvalitet (26,3 %) og udvikling af tilbud, der gør det nemmere at være frivillig leder og hjælper (24,9 %).
 
4. pladsen indtages af ønsket om bistand til at sikre foreningen får kommunale tilskud (23,4 %) og 5. pladsen er at sikre større anerkendelse af skydeidrætten (22,5 %).
 
 
Udfordringerne for DDS
49,8 % peger på, at synliggørelse af skydeidrætten/aktiviteterne er dét, de allerhelst vil have DDS til at gøre noget mere ved. På 2. pladsen er ønsket om at sikre større anerkendelse af skydeidrætten (40,7 %) fulgt af tilbud, der gør det nemmere at være frivillig leder og hjælper (28,7 %).
 
På 4. pladsen kommer kurser og uddannelse til trænere og instruktører og 5. pladsen drejer sig om at lette de administrative byrder for foreningerne.
 
Fællestræk med DGI-foreningerne
DGI har lavet en tilsvarende undersøgelse, og selv om nogle spørgsmål naturligvis er skyttespecifikke i DDS’ undersøgelse, kan de 2 godt sammenlignes; ikke mindst fordi DGI’s spørgeskema er besvaret af 25 % og DDS’ af 28 % af foreningerne.
 
At fastholde medlemmer og ledere/frivillige hjælpere er på 1. og 2. pladsen i begge organisationer når det gælder udfordringerne for foreningerne. Synliggørelse er på 3. pladsen i DDS og på 9. pladsen i DGI.
 
På listen over foreningernes ønsker til DDS/DGI finder vi også flere gengangere: større anerkendelse af skydeidrætten/breddeidrætten, tilbud, der gør det nemmere at være frivillige leder og hjælper, lettelse af de administrative byrder samt kurser og uddannelse.
 
DDS gør noget ved synligheden
 
Flere tiltag allerede præsenteret – og mange flere følger
 
»Synlighed er et gennemgående tema. I foreningsundersøgelsen er der generel stor tilfredshed med den interne synlighed gennem blad og hjemmeside, men et stort ønske om at øge synligheden af lokale foreninger, som kan have sammenhæng med at sikre anerkendelse af skydning som idræt i eksternt miljø.«
 
Denne konklusion kommer DDS’ arbejdsgruppe med efter at have gennemgået foreningsundersøgelsen. Gruppen består af Christian Kjær Pedersen, Leif N. Bay og Torben Klit Andersen fra Bestyrelsen og Steen F. Andersen, Tommy S. Haun og Allan Melby fra Administrationen.
 
Én af de ting, der gøres for at gøre DDS, landsdelsforeningerne og skytteforeningerne mere synlige, er tilknytningen af journalist Erling Madsen, som skal udforme en kommunikationsplan.
 
Og ét af resultaterne blev lanceret i sidste uge med den første inspiration i serien »5 nyttige tip«, hvor det drejer sig om at gøre kommunikation til en naturlig del af hverdagen. Den vil blive fulgt op med hyppige supplementsark, så der over nogle måneder vil ligge en samling med gode råd til kommunikation.
 
Et andet resultat er denne specielle side på www.skytten.dk, hvor du kan følge med i DDS’ strategiarbejde – og samtidig få inspiration til strategien i landsdels- og skytteforeninger.
 
DDS’ 150 års jubilæum 10. februar 2011 – og ikke mindst Jubilæumsstævnet i Vingsted 2.-10. juli – vil også blive brugt til at åbne døre til medierne.
 
Så vi kan godt love, at der vil blive gjort meget mere ved synligheden i det kommende år!
 
Færre og flere medlemmer på samme tid!
 
Færre foreninger og færre aktivitetsmedlemmer – men samtidigflere der betaler kontingent
 
Hvad foregår der i foreningerne?
 
Dette enkle spørgsmål bliver helt centralt i det videre arbejde med DDS’ strategi 2012-2015. For spørgsmålet er nemlig, om der foregår aktiviteter, som ikke passer med de aktiviteter, DDS fokuserer på? Er det med andre ord de forkerte aktiviteter, der måles?
 
Kigger vi på statistikken over de sidste 5 år, så er der sket et fald på 10 % i foreninger: fra 850 til 770. Det er ikke i sig selv underligt, idet mange små og inaktive foreninger er nedlagt. Så i virkeligheden er det måske en sund udvikling.
 
Ser vi på antallet aktivitetsmedlemmer i samme periode, så er tallet faldet fra 150.000 til 145.000 – fordelt med et fald på 3 % fra 2005 til 2009 - men en stigning på 4 % fra 2007 til 2008. Altså slet ikke så skidt endda!
 
Men det interessant er, at antallet af kontingentbetalende medlemmer de sidste 4 år er steget 5 % fra 69.000 til 72.500.
 
Et kig i aktivitetsudviklingen – KAP og kurser på landsplan – viser, at der er faldende tendens over hele linjen: KAP-resultaterne er faldet med 16.000 til 146.000. På pistol mest markant efter 2 store år i 2007 og 2008, mens det er faldet støt på gevær dog med en lille stigning fra 2008 til 2009:
 
»Sammenholdt med antallet af kontingentbetalende medlemmer viser det, at færre medlemmer registreres med resultater, men der øges generelt på antallet af medlemmer. Handler om at få gjort flere aktive, eller er det fordi aktiviteterne i DDS ikke understøtter medlemmernes behov?« spørger arbejdsgruppen.
 
Sådan kommer vi videre
 
Landsdelsforeninger og skytteforeninger inddrages
 
Når DDS’ nuværende strategiplan udløber i 2011, skal en ny være klar – og hér kommer landsdelsforeningerne til at spille en særdeles central rolle. Og én af deres vigtige opgaver er også at inddrage skytteforeningerne.
 
Første skridt blev taget på Formandsmødet fredag 19. november 2010 i DGI-Byen i København, hvor deltagerne i grupper drøftede situationsanalysen. Et gennemgående træk var, at alle grupperne i den grad efterlyste fokus på synlighed.
 
Næste skridt bliver, at landsdelsforeningerne inden 21. februar skal holde et såkaldt Tingmøde, hvor alle foreningerne – og andre interessenter, som landsdelsforeningen vurderer det vil være godt at have med – deltager. Her skal situationsanalysen også drøftes og under ledelse af en proceskonsulent fra DGI samles input til det videre arbejde.
 
Disse input fra hele landet suppleret med input fra DDS’ udvalg skal indgå i en drøftelse på DDS’ kommende Årsmøde 5. marts 2011. Resultatet herfra arbejder landsdelsforeningerne videre med i april-september 2011, så et udkast til en ny strategiplan kan præsenteres på DDS’ Formandsmøde 18.-19. november 2011 med efterfølgende mulighed for justeringer inden den endelige vedtagelse af strategiplanen 2012-2015 sker på Årsmødet i marts 2012.
 
Det skal tilføjes, at landsdelsforeningernes vil få de lokale resultater af foreningsundersøgelsen.
 
Erling Madsen 1. december 2010

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne