SKV brevkassen

Luftvåben kaliber 5.5
Er det muligt at få registreret et luftvåben med kaliber 5,5 i SKV?
Svar:
Det kan desværre ikke lade sig gøre, da ingen af hovedorganisationerne har kaliber 5,5 på skydeprogrammet. Det er et krav ifølge våbenloven § 2 c.


Patronhylstre
Er det rigtigt, at patronhylstre betragtes som ammunitions- dele og derfor skal opbevares i våbenboks? Det vil jo kræve finkæmning af skydebanerne, hver gang der er blevet skudt?
Svar:
Hvis loven skal efterleves, ja, så er det rigtigt, at ammunition skal opbevares i våbenboks. DGI Skydning har skriftligt erindret justitsministeriet om, at reglen - om at tomme hylstre skal opbevares på samme måde som ammunition - er tåbelig. Desuden efterleves den ikke og bør derfor fjernes fra våbenloven.
Ministeriet har noteret sig det, men da der er tale om er en ændring af våbenloven, vil det blive taget med sammen med andre ændringer. DGI Skydning kender ikke justitsministeriets tidshorisont.


Opsyn
Er det lovligt at efterlade sine våben under opsyn af andre skytter og mindst et bestyrelsesmedlem, eller skal man personligt have det under opsyn, både når man er på skydebanen, på toilettet eller ude at ryge en smøg?
Svar:
Jævnfør Bekendtgørelsen nr. 997 § 17 må man kun overdrage eller overlade sit våben til andre, hvis de kan forevise den fornødne våbentilladelse, jagttegn, medlemsbevis med våbenpåtegning, transporttilladelse i henhold til § 9, 10 eller 11 eller for skytteforeninger politiets godkendelse efter § 13, jf. dog § 21, stk. 9.
Det betyder, at du selv skal have dine våben under opsyn, eller du skal have dem opbevaret i foreningens boks. Husk, det er kun SKV3-godkendte personer, der kan lægge våben i foreningens boks eller udlevere dem til ejeren igen.


Registrering hos Politi og SKV
Kan et våben være registreret både til jagt igennem Politiet og til baneskydning i SKV?”
Svar:
Svaret er nej! men svaret kan dog ikke findes direkte i lovgivningen. Der bruges meget forskellige våben inden for jagt og sportsskydning. En sportsskytte skyder mange skud med sit våben, og derfor er et sportsvåben monteret med en ”tyk” pibe, der kan tåle de mange skud.
De fleste producenter har delt deres kataloger op i jagt og sportsskydning, så allerede i produktionen ser man det som to forskellige ting.
Derudover er lovgivningen ikke helt ens for de to områder. I samarbejde med justitsministeriet og rigspolitiet er der aftalt forskellige procedurer for jagtvåben og sportsvåben.”

 

Silhuetvåben
Er det muligt at få et silhuetvåben registreret i SKV?
Svar:
Silhuetpistol var engang en disciplin under Dansk Skytte Union (dskyU). Tilbage i 2005 blev silhuetpistol taget af det olympiske program. I årene efter opretholdt pistolsektionen under dskyU at afholde DM på denne disciplin, men nu er det et minde fra en svunden tid, og det er ikke længere muligt at få en silhuetpistol registreret igennem sKV.”

 

Aktivitetskrav
Jeg hører tit folk snakke om aktivitetskrav – men hvad betyder det egentlig?”
Svar:
Aktivitetskrav gælder kun for skytter, der skyder med pistol og revolver. ifølge våbencirkulæret § 20 skal en skytte være aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år, inden der kan gives tilladelse til pistol/revolver.
Skytten skal være fyldt 20 år og skal derefter have skudt mindst seks gange pr. år i mindst to år for at opfylde aktivi tetskravet ifølge ”regningsliner for SKV”. Hvis skytten ansøger om pistol/revolver over cal. .32 skal skytten have skudt den pågældende kaliber i minimum de seneste seks måneder - de seks måneder kan være indeholdt i de to år.
Der skal ikke vedlægges dokumentation, når der indsendes en SKV2-ansøgning, da formandens underskrift isig selv bevidner, at aktivitetskravet er opfyldt.

 

Våbenpåtegning til riffel.
Lovgivningen skal overholdes, men det skal foreningens vedtægter også, så er foreningens krav skrappere end vå- benloven, skal foreningens krav naturligvis overholdes.
En våbenpåtegning er ikke noget, du skal have, men no- get du måske kan få, hvis en bestyrelse vil stå inde for dig og underskrive en sKV2-ansøgning.
når du har et våbenlegitimationskort til pistol/revolver skal du skyde mindst fire gange pr. år for at være aktivskydende.”

 

Opbevaring af våben
Min søn vil gerne anskaffe sig et våben igennem den skytteforening, han er medlem af. Jeg har et stålskab i garagen, må min søn opbevare sit skytteforeningsvåben der”?
Svar:
”NEJ, alle registreringspligtige våben skal opbevares i et godkendt våbenskab. Jeg kender ikke din søns alder, men hvis han er mellem 16 og 18 år, kan han få en våbenpåtegning under forudsætning af, at forældremyndigheden vil underskrive SKV2-ansøgningen.
Hvis din søn er fyldt 18 år, kan han selv underskrive – men ens for alle underskrifter er, at der skrives under på bl.a. ”Jeg erklærer, at jeg er bekendt med de bestemmelser, der efter

våbenlovgivningen knytter sig til et medlemsbevis med våbenpåtegning” – læs evt. mere i Våbenbekendtgørelsen nr. 997 - §

 

SKV-gebyr
Jeg betaler et SKV gebyr – men hvad betaler jeg for”?
Svar:
”Et SKV-gebyr er betaling for at få din SKV-ansøgning behandlet. Det vil sige, hver gang en SKV2- eller SKV4-ansøgning bliver færdigbehandlet i SKV, fremsendes der sammen med ansøgningen og evt. et våbenlegitimationskort også en faktura på SKV-gebyr. Det hele sendes samlet til formanden af foreningen. En SKV2-ansøgning benyttes til nye køb, fornyelser, flerbruger eller foreningsskift, og der må kun være ét våben eller vekselsæt pr. SKV-ansøgning.”

 

Antal pistoler og revolvere
Hvor mange pistoler og revolvere kan jeg blive registreret for gennem SKV?
Svar:
”I 2004 kom der en ny bekendtgørelse, og i den forbindelse overgav Justitsministeriet (JM) opgaven med godkendelse af 9 mm (.38/357) til Politiet. JM´s vejledning til Politiet er som følger:
En ansøger kan få tilladelse til højest to våben pr. kaliber i kalibrene 7,62 mm (.30), 7,65 mm (.32) og 9 mm (.38/357) eller derover. Der kan godt gives tilladelse til fire våben med den samme eller tilsvarende kaliber i de tilfælde, hvor ansøgerne ønsker tilladelse til to pistoler og to revolvere med samme eller tilsvarende kaliber.
Hvis ansøgerne ønsker tilladelse til et tredje våben med samme eller tilsvarende kaliber og af samme type (pistol/revolver), er det en betingelse, at der foreligger særlige grunde, navnlig af sportslig karakter.
Tilladelse til flere end 6 pistoler/revolvere med større kaliber end 5,6 mm (.22) kan kun gives undtagelsesvist, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i våbencirkulærets § 20, stk. 8 jævnfør § 20, stk. 6.”

 

Tjenestepistol
Må en pistol registreret af SKV i Vingsted benyttes til eksempelvis Tjenestepistol eller IPSC”?
Svar:
Det er ikke våbenets registreringssted, der er afgørende for, hvilke skydediscipliner det må benyttes til.
Et våben registreret til en skytteforening må benyttes til de skydediscipliner, som den eller de organisationer - foreningen er organiseret under - har tilladelse til, og som våbnet er godkendt til.
Privatejede våben må bruges til de aktiviteter, der er lovlige for våbnet. Det, der er afgørende for brug af våben, er skyttens medlemskab af en forening og dennes organisatoriske tilhørsforhold.
Det er altså en forudsætning for brug af våbnet, at skytten er medlem af en forening under den organisation, som afvikler stævnet, eller som har skydedisciplinen på programmet.

 

Nyt medlem uden dokumentation for at være aktiv
Hvad gør jeg som formand, når jeg opdager, at et nyt medlem, som kommer fra en anden forening, ikke kan fremlægge dokumentation for at have været aktivt skydende med pistol de seneste to år?
Svar:
Hvis skytten i din forening ikke har været aktiv de seneste to år, skal du nægte at underskrive SKV2-ansøgningen, indtil du har modtaget dokumentation for, at skytten har været aktivt skydende i den ”gamle” forening. Det er skytten, der skal fremskaffe denne dokumentation.
Hvis du som formand har været lidt for hurtig og først opdager, at skytten ikke har været aktivt skydende, når SKV2-ansøgningen er sendt til SKV, skal du som formand tilbagekalde SKV2-ansøgningen hos SKV og Politiet. Det, at aktivitetskravet overholdes, er meget vigtigt for Justitsministeriet, og det er grunden til, at formanden nederst på SKV2-ansøgningen skal bekræfte, ”at ansøgeren til pistol/revolver har været aktivt skydende medlem i mindst to år.

 

Langdistanceriffel registreret som jagtvåben

Et medlem i en lokalforening under DGI Skydning har købt en langdistanceriffel, som efterfølgende er registreret som jagtvåben hos politiet. Er det lovligt at lade medlemmets datter bruge dette våben i DGI Skydning regi til at træne på en langdistancebane, når våbnet ikke er registreret i SKV?

Kan et våben være registreret som både jagtvåben via politiet og som DGI Skydning-våben via SKV?
Svar:
Et våben må altid kun anvendes til det, der står på våbentilladelsen eller på våbenlegitimationskortet. Et SKV-registreret våben er godkendt til at skyde de discipliner, som den hovedorganisation, foreningen er medlem af, har godkendt. Svaret på dit første spørgsmål er derfor: Nej, det er ikke lovligt.
Våbnet kan kun være registreret et sted, så man må vælge, om det skal bruges til jagt eller i en skytteforening. En skytte i en skytteforening kan frit vælge, om våbnet skal registreres på en våbentilladelse hos Politiet eller på en våbenpåtegning hos SKV. Begge tilladelser gælder fem år. Uanset om man vælger den ene eller den anden løsning, kræver det et medlemskab af den forening, man får våbnet registreret igennem. De fleste vælger at registrere våbnet hos SKV, da det er billigst.

 

Låne våben af anden skytte i min forening
Må jeg som skytte låne et våben af en anden skytte i min forening og skyde med våbnet til DM?
Svar:
SKV har tidligere spurgt Justitsministeriet om dette, og svaret var følgende vejledning: En skytte må gerne låne sit våben ud til sin forening, og foreningen må låne våbnet videre til et andet medlem. Hvis våbnet skal transporteres til DM, skal den skytte, der låner våbnet enten være SKV3 godkendt eller have sit eget våbenlegitimationskort for at modtage en transporttilladelse. Husk, at foreningen skal have et eksemplar af transporttilladelsen, indtil våbnet er retur i foreningens våbenboks igen. En transporttilladelse gælder fra dagen før til dagen efter et stævne – og kun fra foreningens våbenboks og til stævnestedet og retur igen.

 

Låne våben af anden skytte i anden forening
Må jeg låne et våben af en anden skytte fra en anden forening?
Svar:
Hvis de to foreninger er medlemmer af samme hovedorganisation, må de gerne låne våben ud til hinanden. Foreningen låner våbnet af skytten, og derefter låner foreningen våbnet ud til en anden forening, og denne forening kan låne våbnet ud til et medlem. SKV anbefaler, at der laves et stykke papir på udlånet, og at begge foreningsformænd underskriver papiret og lægger et eksemplar af skrivelsen sammen med våbenlisten, så man til enhver tid kan dokumentere, hvorfor der mangler et våben, eller hvorfor der er et våben i overskud.
 

 

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Skytten NYT om skydning generelt

 Se alle Skytten NYT

  

Tilmeld dig nyhedsbrev om ADHD-projektet
 Se alle FOKUS Nyt

 

Landsskyttestævne

Sæt kryds ved uge 27 i 2015

Læs mere om stævnet
Følg med i informationer

Se programmet

DGI

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten
Tlf. 7940 4040 
www.dgi.dk

Redaktion: Steen Bille

DM indendørs

Vingsted marts 2015

Store Skydedag

Lørdag 6. juni i hele landet

Landsskyttestævne

Følg med i forberedelserne